Nieuws / Updates

Vers van de pers!

Hockeyclub Delta Venlo opgericht na lang en spannend fusieproces

Op 29 mei hebben de algemene ledenvergaderingen van Hockeyclub Blerick, de Tegelse Hockey Club en de Venlose Hockey Club ingestemd met de fusie van hun vereniging tot een nieuwe Hockeyvereniging: Hockeyclub Delta Venlo. Door de fusie ontstaat een vereniging van ruim 1800 leden. Hockeyclub Delta Venlo is daarmee niet alleen de grootste hockeyvereniging, maar meteen ook de grootste sportvereniging van Limburg.

Lees hier het volledige persbericht.

Open trainingen 

Naast de spelers en speelsters van de drie hockeyverenigingen in Venlo, willen we ook graag talenten in de regio een kans geven om aan te sluiten bij D1 of H1 van Hockeyclub Delta Venlo. We organiseren daarom drie open trainingen: H1 op dinsdag 9, 16 en 23 juni (20:00-22:00 uur) en D1 op woensdag 10, 17 en 24 juni (19:30-21:30 uur)

Heb jij ambitie om op niveau te hockeyen op 1eKlasse niveau en mee te bouwen aan een nieuw team binnen een gloednieuwe club? Vul dan het aanmeldformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Jeugdspelers buiten Venlo die mee willen doen met de selectietrainingen voor de jeugd van Delta Venlo kunnen zich aanmelden via: prestatiehockey@hcdeltavenlo.n

Online Hockeycafé van zondag 22 maart 2020

Ben je benieuwd naar het nieuwe tenue of logo? Ga je meer contributie betalen? Of wil je een eerste impressie krijgen van het nieuwe clubhuis? Het geplande hockeycafé waarin we dit wilden delen kon helaas niet doorgaan. Daarom deze speciale uitzending waarin we je bijpraten over de laatste stand van zaken in het fusietraject van Hockeyclub Delta Venlo.

Het fusieProces

Status van de werkzaamheden

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de eerste contouren van de nieuwe hockeyvereniging. Ook de aanpassingen aan Sportpark Vrijenbroek worden voorbereid. Via deze website houden we je op de hoogte van de voortgang.

Totstandkoming nieuwe clubnaam
HCB, THC en VHC gaan in de toekomst verder als Hockeyclub Delta Venlo 100%
Beleidsplan nieuwe hockeyvereniging
Het concept beleidsplan is gereed. Met hulp van de verschillende werkgroepen worden nu de beleidsmatige puntjes op de 'i' gezet. 98%
Proces voor totstandkoming juridische fusie
In de ALV's van 29 mei jl. hebben de leden van HCB, THC en VHC massaal vóór een fusie gestemd. Hockeyclub Delta Venlo is een feit! 100%
Nieuwe clubkleuren en tenue
Zowel het nieuwe tenue als het nieuwe clublogo zijn gereed. De nieuwe tenue's zijn onderweg. Jullie horen binnenkort meer over de uitlevering hiervan. 100%
Aanpassingen Sportpark Vrijenbroek
Programma van Eisen gereed 25%
Teamindelingen
Achter de schermen wordt hard gewerkt! Binnenkort volgt meer informatie over de selecties en concept teamindelingen. 75%

FAQ

Veelgestelde vragen...

Een fusie van drie hockeyverenigingen. Dat roept vragen op! De afgelopen maanden hebben we jullie geïnformeerd met ALV’s, Hockeycafé’s en Fusiebulletins. Vind hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden! Staat je vraag er (nog) niet bij? Stuur gerust een e-mail naar info@hockeyinvenlo.nl.

Ingezonden vragen Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Dit is onderwerp van gesprek met de Stichting Bevordering Hockeysport Blerick. Zij is eigenaar van het clubgebouw en zal naar verwachting zolang die situatie onveranderd is, verantwoordelijk zijn voor het beheer van het complex.    

Het model rekent met 2,3% inflatie, jaar op jaar. Dat gebeurt zowel aan omzet- als kostenkant. Het aantal leden zakt eerst met 10% waarna het weer stijgt in Fase II met 5% gedurende twee opvolgende jaren. Als je daar de inflatie bij optelt, kom je hoger uit dan 5% per jaar.

De investeringsprognose is in overleg met gemeente Venlo opgesteld. Tevens heeft gemeente Venlo een technisch projectleider ingehuurd die heeft geadviseerd rondom de totstandkoming van deze prognose. Aan de kosten die voor rekening van gemeente genoemd zijn ligt een collegebesluit ten grondslag.

In artikel 3 van de statuten is bepaald dat een Lid van Verdienste als zodanig geen lid is van de vereniging. Dat geldt wel voor ereleden. Die zijn als gevolg van de benoeming tot erelid lid van de vereniging en vrijgesteld van de betaling van contributie. Dit is een keuze die de Stuurgroep gemaakt heeft op basis van de model statuten van de KNHB. Een Lid van Verdienste die lid is van de vereniging heeft uiteraard wel toegang tot en een stem in de algemene ledenvergadering. De regeling in de concept statuten is overigens gelijk aan de regeling zoals die thans geldt voor alle drie de verenigingen.

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar, waarbij een bestuurslid maximaal twee keer herbenoemd kan worden. Een bestuurslid kan derhalve maximaal negen jaar deel uitmaken van het bestuur.

De gemeente draagt een bedrag van €500.000 bij aan de uitbreiding van nieuwe kleedkamers. Dat is circa €300.000 minder dan waar we in onze allereerste bouwplannen van zijn uitgegaan. Het verschil zit in het feit dat de gemeente uitgaat van de vergoeding van de extra te realiseren kleedruimten, terwijl ons uitgangspunt volledige vernieuwing van alle kleedruimten onder het nieuwe clubhuis was. Dat is op zich dus niet onlogisch. We passen onze bouwplannen aan, zonder veel afbreuk te doen aan het gepresenteerde ontwerp met onderliggend programma van eisen.

Het was de bedoeling om in de lentecompetitie op zondag met de teams in gesprek te gaan. Helaas is dit vanwege de coronacrisis niet gelukt. Inmiddels hebben de seniorencoördinatoren een inventarisatie gemaakt en vanuit daar een concept teamindeling gemaakt. Deze wordt begin juni voorgelegd aan de aanvoerders en verder gefinetuned.

Voor het opstellen van de exploitatiebegroting van de fusieclub heeft de stuurgroep Bart Allers, een onafhankelijke specialist van het bedrijf Aeternus, ingeschakeld. Aeternus is een gespecialiseerd financieel-economisch adviesbureau op het gebied van bedrijfsovernames en fusies. Zij hebben tevens een financiële risicoanalyse gemaakt op basis waarvan de exploitatiebegroting van Hockeyclub Delta Venlo is samengesteld. De penningmeesters van de drie hockeyverenigingen hebben via de werkgroep Financiën als gedelegeerd opdrachtgever voor Aeternus gefunctioneerd. 

Voor de kascontrolecommissies van de drie verenigingen wacht nog de taak bij de afsluiting van de jaarrekeningen van de drie clubs. Dit in verband met het décharge verlenen aan de penningmeesters van de drie fusieclubs.      

De wet heet officieel “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” en is gepubliceerd in het staatsblad van 24 april 2020. Onderstaande links verwijzen naar de wetstekst en naar de toelichting op de website van de KNHB. Voor de ledenvergadering is vooral artikel 6 van belang.

Een digitale vergadering kent helaas beperkingen t.o.v. een fysieke ledenvergadering. Om de inbreng van alle de leden tijdens de digitale ledenvergadering te waarborgen hebben we veel energie gestoken in de voorbereiding en het vooraf beantwoorden van vragen die bij leden leven. Tijdens de digitale ALV is er vanzelfsprekend ruimte voor het stellen van vervolgvragen. We zullen die dan naar vermogen beantwoorden.
Van het “doordrukken” van een fusiebesluit door het houden van een digitale ALV is geen sprake. Daarnaast zou dit zeer onverstandig zijn, omdat de nieuwe club gebaat is bij een breed draagvlak onder de leden.   

Het bestuur van de Stichting Bevordering Hockeysport Venlo heeft aangegeven bereid te zijn zitting te blijven nemen in het bestuur. De mogelijke nieuwe stichting is naast eigenaar van het clubgebouw ook het orgaan dat de werving van sponsoren verzorgt. Inmiddels hebben zich zowel vanuit THC als HCB personen gemeld om hier ook een bijdrage aan te leveren.

Ja daar is naar gekeken. De afzonderlijke besturen hebben de impact van de Coronacrisis op de lopende exploitatie in kaart gebracht. De voorlopige conclusie is dat de Coronacrisis tot op heden voor de clubexploitatie valt te overzien. Dat wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

 • Onze leden zijn de clubs blijven steunen ondanks het feit dat er tijdelijk niet gehockeyd kan worden. 
 • De gemeente is alle sportverenigingen tegemoetgekomen met het (gedeeltelijk) kwijtschelden van de veldhuur
 • Verenigingen hebben gebruik kunnen maken van de beschikbare overheidsmaatregelen voor sportverenigingen
 • Een deel van de begrote uitgaven is achterwege gebleven door het voortijdige einde van het seizoen. Uiteraard zijn de barinkomsten ook achtergebleven hetgeen het sterkst gevoeld wordt door THC die  de opbrengst van het Hottentottentoernooi mist.

Hoe de coronacrisis in de nabije toekomst van invloed zal zijn op de clubexploitatie is nu nog niet aan te geven. We zijn echter van mening dat Hockeyclub Delta Venlo door zijn robuustheid eerder een stootje kan verdragen dan de afzonderlijke clubs. In de exploitatiebegroting is hier ook rekening mee gehouden. Als fusieclub willen we een behoedzaam financieel beleid voeren (de tering naar de nering zetten).     

Hockeyclub Delta Venlo heeft voor een aantal specialistische en hockey-technische taken mensen in vaste of tijdelijke dienst. Deze invulling vloeit voort uit het beleidsplan waarin we onze sportieve en verenigingsambities hebben vastgelegd. Voor de aantrekkingskracht van de nieuwe vereniging is een technische staf op een voldoende hoog niveau van groot belang. De meeste functies behoren dan ook tot deze categorie. Prestatiehockey stimuleert breedtehockey en zonder breedtehockey is een gezellige brede familieclub moeilijker realiseerbaar. De verenigingsmanager is met 0,4 FTE geen overbodige luxe voor een club van circa 1800 leden. De functies in de horeca zijn gerelateerd aan de omzet in de horeca en de beheertaken van het clubgebouw. Voor andere taken (onderhoud, schoonmaak e.d.) worden diensten ingehuurd van derden. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Worden we daarmee een “consumptieclub” ? Nee, dat denken wij niet. Ook in de nieuwe club hebben we de inzet van veel vrijwilligers hard nodig om onze leden in staat te stellen de hockeysport met plezier te kunnen beoefenen.  

 FunctieFTE ‘sopmerking
1Verenigingsmanager0,4De huidige verenigingsmanager van VHC gaat haar dienstverband voortzetten bij HCDV.
2Trainer selectieteams0,75Trainer coach H1 en D1 beiden 15 uur per week gedurende 10 maanden per jaar
3Technisch Managermax. 0,5Hiervoor staat een vacature open
4Technisch coördinatoren1,5Twee technisch coördinatoren invulling uren: 40% training geven, 40% begeleiden van de trainers en 20% overig administratieve handelingen, organiseren van bijeenkomsten, overleggen
5Trainer/coach0,9Drie trainer coaches die eveneens trainers begeleiden en coördinatoren ondersteunen
6Keeperstrainer0,33Geeft keepertraining aan selectieteams senioren en junioren, planmatig bijwonen van wedstrijden en andere ondersteuning.
7Horeca1,0 -2,0Voor de lange termijn gaan we uit van zeker twee vaste personen aangevuld met vrijwilligers en eventueel ander vast personeel.

Bij Hockeyclub Delta Venlo maken we onderscheid tussen spelende leden en trainingsleden. Trainingsleden mogen alleen trainen en zijn niet speelgerechtigd voor competitiewedstrijden. Wel is er de mogelijkheid om duo-lid te worden waarbij men tegen een gereduceerd tarief (minder dan een spelend lid, iets meer dan een trainingslid) maximaal de helft van de competitiewedstrijden mag meespelen.

De afspraak die gehanteerd gaat worden voor duo-leden is dat een team uit minimaal 14 spelers moet bestaan waarin duo-leden als half teamlid meetellen. Er is dus geen maximumaantal duo-leden per team, maar wel een minimaal aantal leden per team.

De opbrengst van het clubhuis van HCB  komt bij verkoop toe aan de Stichting Bevordering Hockeysport Blerick. Met de stichting is afgesproken dat zij de opbrengst inbrengt in de fusieclub. 

Bij de fusie brengen de drie hockeyverenigingen alle bezittingen in in de nieuwe hockeyvereniging. Het is inderdaad ondoenlijk om ieders inbreng op een weegschaal te leggen omdat de bijdragen van de verschillende clubs onvergelijkbaar zijn of de inbreng moeilijk in geld uit te drukken is. Zo brengt THC bij de fusie zijn hele accommodatie in en zal VHC de netto opbrengst uit de verkoop van hun clubhuis inbrengen. Daarnaast brengen de clubs ook hun kennis en expertise en het sponsorbestand in die voor elk van de drie clubs ook verschillend zijn. Dat is in feite ook het hele idee achter de fusie: het bundelen van alle krachten van de drie clubs om samen een sterke en toekomstbestendige hockeyvereniging te vormen. 

Ook dit is een onderwerp van gesprek. Op zich zou het een logische gedachte zijn als ook de beide stichtingen fuseren.

De werkgroep Sponsoring voorzag een groei van sponsorinkomsten (pre-corona inschattingen) naar 210k vs. begroting 2019-2020 van 180k opgeteld tussen de drie clubs. De werkgroep Financiën heeft vervolgens deze inschatting teruggebracht naar het huidige niveau van 180k. In Fase II is vervolgens de oorspronkelijke inschatting van de commissie Sponsoring gehanteerd, die gecorrigeerd voor inflatie inderdaad behoorlijk hoger uitkomt. ‘De eerste jaren’ verwijst in dat geval naar Fase I. Deze post is een heel moeilijke post om in te schatten. Aan de ene kant is het aannemelijk dat een grotere club meer en grotere sponsoren kan aantrekken. Er hebben zich inmiddels meerdere nieuwe sponsoren gemeld.  Aan de andere kant kunnen sponsoren van de huidige drie clubs de sponsoring opzeggen vanwege het feit dat de binding met de nieuwe vereniging minder zal zijn. Corona impact is buiten beschouwing gelaten omdat die factor zeer onduidelijk is en ook op individueel clubniveau tot uiting zal komen. De werkgroep Financiën heeft samen met Aeternus de exploitatie zo opgebouwd dat er genoeg ruimte is tot compensatie.

Andere hockeyverenigingen rekenen soms een hogere contributie voor bijvoorbeeld Benjamins of Jongste Jeugd. Bij onze keuze voor de contributiebedragen van benjamins en jongste jeugd is bewust niet (alleen) gekeken naar concurrentiepositie t.o.v. andere hockeyclubs, maar vooral naar concurrerende sportverenigingen dichter om ons heen. De bedragen die Hockeyclub Delta Venlo hanteert zijn beter in lijn met onze directe concurrentie.

De breedteteams of recreatieve teams van Hockeyclub Delta Venlo betalen de topsport niet. In geval er aanvullende middelen nodig zijn voor de prestatieteams, dan komen deze uit sponsoring. Daarbij betalen bij de vereniging álle topsporters ook gewoon contributie. Heren 1 en Dames 1 ontvangen wel hun kleding kosteloos.

Het spelen op één locatie is altijd het streven geweest. De gemeente heeft daarbij altijd gesproken over een aanpassing van sportpark Vrijenbroek in twee fasen. Veld 4 en 5 in fase 1 met daarna o.a. veld 6 en de bouw van het clubhuis in fase 2. Met het huidige aantal spelende leden hebben we bij de start zes velden nodig. Ook in de oorspronkelijke plannen van de gemeente ontkwamen er niet aan om op twee locaties te spelen.

Voor de nieuwe accommodatie zijn we daarnaast niet alleen afhankelijk van gemeente Venlo. We hebben te maken met een aanpassing van het bestemmingsplan voor de aanleg van het vijfde veld; een planologische procedure die tijd kost. Dat is de reden dat veld 5 waarschijnlijk met enige vertraging aangelegd zal worden. Met de aanleg van veld 6 is voor de gemeente een zeer hoge investering gemoeid vanwege diverse ruimtelijke aanpassingen en mogelijk een bestaand veld dat verlegd moet worden. Het College wil daarom zeker weten dat de behoefte aan dat zesde veld op termijn ook echt hard is. De politieke lobby om dit veld eerder aangelegd te krijgen is zoals bekend helaas niet gelukt. Dit is zeer spijtig, maar wat de besturen betreft weegt het tijdelijk spelen op twee locaties zeker op tegen het alternatief: afzien van de fusie. 

Het bestuur kiest in deze kwestie toch voor fusie. Waarom?: 

 • De voordelen van een fusie zoals beschreven in ons beleidsplan blijven ook voor de toekomst overeind. 
 • In de komende onzekere economische situatie worden de mogelijkheden om te fuseren volgens ons ongunstiger   
 • Het tijdelijk spelen op Maassenhof en Vrijenbroek is redelijk goed te organiseren. 
 • Zolang ons nieuwe clubgebouw nog niet klaar is kunnen we zo de druk op de (kleed)accommodatie verdelen over twee speellocaties.

We zijn er als besturen van uitgegaan dat veel vragen bij de afzonderlijke verenigingen hetzelfde zullen zijn. Het gaat immers om het zelfde onderwerp: de totstandkoming van de fusievereniging Hockeyclub Delta Venlo.

Daarnaast willen we een fusieclub zijn waar openheid en gezamenlijkheid hoog in het vaandel staat. Deze werkwijze en een transparant proces past daar volledig bij.  

De financiële stukken met toelichting zijn op dit moment beschikbaar. Het heeft iets langer geduurd omdat we nog niet de beschikking hadden over de laatste financiële informatie van de gemeente. Daarnaast hebben de verenigingen goed gekeken naar de stand van zaken ten aanzien van de lopende exploitatie en is deze verwerkt in onder meer de openingsbalans. U kunt de financiële stukken op de gebruikelijke manier inzien via de website van uw club (VHC en HCB) of via de u toegestuurde link (THC)

De beantwoording van deze vraag behoort tot de bevoegdheid van het bestuur van de stichting. Een van de taken van de Stichting Bevordering Hockeysport Blerick is het eigendomsbeheer en de ontwikkeling van het hockeycomplex van HCB. 

Met de stichting is uiteraard overleg gevoerd in het kader van de fusie. De stichting heeft daarbij te kennen gegeven dat zij de middelen die zij beheert in het belang van de hockeysport in Blerick, zal inbrengen in de nieuwe fusievereniging. 

De contributieregeling is inmiddels toegevoegd aan de lijst met de digitaal ter inzage gegeven stukken. Iedereen die zich heeft aangemeld voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van vrijdag 29 mei a.s. ontvangt informatie hoe deze stukken kunnen worden ingezien.

Onder kantoorkosten vallen posten als accounts- en advieskosten, verzekeringen en diverse contributies en abonnementen.

Onder verkoopposten vallen posten als reclamekosten, websitekosten en kosten die gerelateerd zijn aan sponsoren of de businessclub.

Overige bedrijfskosten zijn posten als reparatie en onderhoud, incidentele kosten, bankkosten of representatiekosten.

Beoogd is een 50/50 verdeling water- en zandvelden. We starten ook met 3 watervelden en 3 zandvelden. Gelegen op Vrijenbroek en bij HCB.

De kwaliteit die de nieuwe vereniging aan zijn leden biedt is overigens breder dan de beschikbaarheid van het aantal watervelden. Een betere hockey-technische begeleiding, meer spelplezier doordat men op zijn/haar eigen niveau kan spelen en een gezellig clubklimaat tellen volgens ons ook mee in de kwaliteitsbeoordeling. 

De nieuwe contributieniveaus zijn in vergelijking met die van clubs met een vergelijkbaar aanbod zeker niet hoog te noemen. 

De kosten van de fusievoorbereiding hebben we als besturen zeer laag kunnen houden. De kosten voor de drie clubs passen daarom binnen de daarvoor te gebruiken begrotingsposten.

Hoe komt dat? In de eerste plaats omdat zéér veel vrijwilligers hier héél veel vrije tijd in hebben gestoken. Dat geldt voor de leden van de drie besturen, de leden van de fusiestuurgroep, de leden van de werkgroepen en de vele vrijwilligers zie ons op zeer uiteenlopende wijze hebben ondersteund. Daarnaast hebben onze vele sponsors zich ook niet onbetuigd gelaten. Zo ontvingen we sponsoring in natura van voor bekostiging van o.a: de procesbegeleider fusie, adviseurs op het gebied van financiën, belastingen, juridische dienstverlening, marktonderzoek, grafisch ontwerp, kledingontwerp, architectuur enz.). Bij het onverhoopt niet doorgaan van de fusie is de financiële schade beperkt. Wel is dan een hele hoop werk voor niets geweest…       

Vooralsnog is nog geen plan opgesteld voor tegenvallende inkomsten i.r.t. Corona. De gepresenteerde exploitatie vormt de basis voor een definitieve begroting die tijdens de eerste ALV van Hockeyclub Delta Venlo door de leden wordt goedgekeurd. We weten dan wel o.a. al meer over het ledenaantal en daaruit vloeiende inkomsten. Natuurllijk is de impact iets om rekening mee te houden en wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Wanneer sponsorinkomsten en horeca inkomsten tegenvallen, kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een soberder clubhuis. Daarnaast zijn er liquide middelen om eventuele tegenvallers op te vangen.

Algemeen

Jeroen Bakkers (huidige voorzitter VHC) start als eerste voorzitter van de nieuwe vereniging Hockeyclub Delta Venlo. Hij doet dit samen met bestuursleden, die allemaal binnen hun huidige club al ruimschoots bekend zijn als vrijwilliger. In totaliteit ziet het bestuur met de start van de vereniging er als volgt uit:

Voorzitter: Jeroen Bakkers (huidige voorzitter VHC.
Vice-voorzitter: Thomas Vossen (huidige voorzitter THC)
Penningmeester: Raoul Peulen
Secretaris: Maurice Klaassens
Beheer en Exploitatie: Rik van Baal (huidige voorzitter HCB)
Prestatiehockey: Klaas Beurskens
Senioren: Jeroen Kessels
Junioren: Joris Verhoeckx.

In de eerste Algemene Ledenvergadering van Hockeyclub Delta Venlo wordt formeel gestemd over de toetreding van bovenstaande bestuursleden.

De Bijzondere Algemene Ledenvergadering staat gepland op vrijdag 29 mei 2020 om 20.00 uur. Deze vergadering wordt digitaal gehouden. Via je eigen vereniging heb je inmiddels een uitnodiging ontvangen. Voorafgaand aan de vergadering zijn diverse stukken ter voorbereiding beschikbaar. Tevens ontvang je instructies rondom de digitale stemprocedure.

Absoluut! We hebben een aantal vacatures voor professionals op het hockeytechnische vlak. Deze zijn binnenkort hier online te vinden. Daarnaast zoeken we ook nog vrijwilligers die training willen geven (tegen een vergoeding), teams willen coachen en mensen die mee willen helpen in de verschillende commissies. Wil jij je steentje bijdragen? Aanmelden kan via info@hockeyinvenlo.nl.

Naam, tenue en logo

Na een prijsvraag, klankbordsessies, uitvoerig selectietraject en referentiebezoeken heeft de werkgroep Cultuur en Toekomst recent het nieuwe clubtenue gepresenteerd. Hieronder enkele impressies van het nieuwe clubtenue.

Bij de selectie van het nieuwe clubtenue is ook aan onze keepers gedacht. Voor keepers komt een volledig rood en volledig geel keeperstenue van Adidas beschikbaar.

 • Delta staat voor driehoek en is afgeleid van de  griekse hoofdletter delta  (D).
 • De oorspronkelijke locaties van de fusieclubs vormen samen een driehoek binnen het grondgebied van de gemeente Venlo (Herungerberg (Venlo), Windhond (Tegelen) en Maasenhof (Blerick). De locatie Vrijenbroek ligt precies in het centrum van deze geografische driehoek. 
 • De driehoek is tevens een gesloten geometrische vorm en drukt daarmee ook gemeenschappelijkheid en verbinding uit.
 • De naam Hockeyclub Delta Venlo ligt goed in het gehoor (Kort, krachtig).
 • Een driehoek staat voor stabiliteit. Een tafel op drie ongeveer even lange poten staat altijd stabiel.
Logo Hockeyclub Delta Venlo

De donkerblauwe kleur is gebaseerd op het nieuwe tenue, dat geheel donkerblauw is. Verder zijn bij de ontwikkeling van het logo een aantal kernwoorden bepaald die een link moesten hebben met de nieuwe vereniging en die terug moesten komen in het beeldmerk.

 • Helden: dat zijn de mensen die de club dragen; bestuur, leden, mensen die ‘s morgens vroeg naast het veld staan, ouders die kinderen begeleiden, trainers, jeugd, etc.
 • Omarmen: iedereen die zich inzet voor de club
 • Samen: de V in het logo is het beeldend voor twee open armen. Een vereniging waar iedereen welkom is.
 • Wapen/schild: iedereen die elke week de strijd aangaat op het veld, maar ook de historie van de verenigingen.
 • Driehoek: delta-vorm, maar ook samenvoeging van de 3 verenigingen HCB, THC en VHC.
 • Herkenbaar: het beeldmerk moet ook zonder naam herkenbaar zijn.
 • Snelheid, aandacht, groei en eigentijds
 • Positief: door het gebruik van ronde vormen.
 • Blauwe kleur: staat voor koel, nuchter, rust, kalm, veilig, neutraal, stabiliteit, waardig- en volwassenheid, betrouwbaarheid, eerlijk, deskundig, autoriteit, verantwoordelijkheid, zakelijk, communicatie.
 • Donkerblauw: straalt kracht uit.
 • Oranje/rode rand: is als kleur gekozen omdat het blauwe logo op een blauwe achtergrond sterk naar voren moet komen.

Accommodatie

De eerste schetsen van het nieuwe clubhuis zijn gemaakt. Met dank aan de samenwerking tussen onze sponsoren Verheijen – Smeets Architecten en Marks – Van Ham Architectuur. Meer beelden hiervan zijn te bekijken in de uitzending van ons Hockeycafé via deze link.

Impressie clubhuis Hockeyclub Delta Venlo

Capaciteitsberekeningen hebben laten zien dat we als nieuwe vereniging ten minste 6 kunstgras hockeyvelden nodig hebben voor al onze trainingen en wedstrijden. Het huidige sportpark beschikt over 2 watervelden en 1 zandveld. In de eindsituatie beschikt Hockeyclub Delta Venlo over 3 watervelden en 3 zandvelden.

Dat is op dit moment nog lastig te zeggen. Vanuit de werkgroep Accommodatie is het Programma van Eisen voor het nieuwe clubhuis afgerond. We zijn momenteel in afwachting van gesprekken met gemeente Venlo over de exacte realisatie van ons nieuwe clubhuis. Het streven is om het bouwwerk in de zomerstop van 2021 gereed te hebben.

Als we te maken krijgen met een overbruggingsperiode gedurende het hockeyseizoen, dan is het mogelijk dat we tijdelijk gebruik moeten maken van alternatieve voorzieningen. De werkgroep Accommodatie informeert ons hier over zodra er meer zicht is op de planning van de werkzaamheden.

Hockeyzaken

De prestatieteams bij de jeugd worden ingedeeld op sterkte. De breedteteams delen we onder andere in aan de hand van sociale voorkeuren. We proberen in het verlengde van de fusie wel zo snel mogelijk één hockeyvereniging te worden. 

Het uitgangspunt is dat we de bestaande teams inclusief hun speelklasse in stand houden. De coördinatoren van de senioren gaan in gesprek met de teams om de behoeftes en wensen te inventariseren. Daarnaast is de verwachting dat ook nieuwe teams worden samengesteld. Heb je zelf, of met je team, ideeën over volgens seizoen? Laat het ons dan spoedig weten via info@hockeyinvenlo.nl.

Alleen de beste spelers komen in een eerste team. Maar we gaan ook werken met een tweede selectieteam (Dames 2  & Heren 2). Deze teams worden gepositioneerd als opleidingsteams. Beide eerste teams starten de competitie op het hoogste niveau van de huidige drie verenigingen. De tweede teams komen uit op een zo hoog mogelijk niveau in de reserve klasse.

Wie komt in aanmerking voor de selectietrainingen?
Ben je momenteel lid van één van de drie verenigingen en heb je de ambitie, mentaliteit én kwaliteit om in een selectieteam van Hockeyclub Delta Venlo te spelen? Dan ben je van harte welkom om aan te sluiten bij de selectietrainingen.

Kom je niet uit de directe omgeving van gemeente Venlo maar deel je wel de ambities van onze vereniging?
Dan kun je contact opnemen met de commissie Prestatiehockey via prestatiehockey@hcdeltavenlo.nl.
Weet wel dat Hockeyclub Delta Venlo terughoudend is met het plaatsen van spelers van buiten de regio in haar selectieteams. De vereniging zal een persoonlijk gesprek met je aangaan om een indruk te krijgen van je motivatie en beweegredenen en bepalen of deze voldoende aansluiten bij onze ambities en verenigingscultuur.

Nee, zeker niet! Topsport en breedtesport gaan bij Hockeyclub Delta Venlo hand-in-hand. Zonder de één kan het ander niet bestaan. We willen iedereen laten hockeyen op zijn of haar niveau. De prestatieteams delen we in op niveau en bij de overige teams spelen vooral de sociale voorkeuren een belangrijke rol bij de teamindeling.

De KNHB denkt hierin met ons mee. Het is mogelijk om met meer dan één team van een vereniging in een poule te spelen. Dit geldt voor de jongste jeugd, jeugd en senioren. Hockeyplezier is hierin het belangrijkste. Bij de hoogst spelende teams is reistijd geen factor waar rekening mee wordt gehouden bij het indelen van de competitie. Bij de lagere teams juist wel.

Trainers en coaches komen zo veel mogelijk uit de eigen vereniging. Jeugdleden krijgen hierbij de kans om zich als trainer te ontwikkelen. Trainers en coaches worden opgeleid via bijscholingen en cursussen. Intern, of georganiseerd vanuit de KNHB. Daarnaast worden trainers ook begeleid door ons professioneel kader. Voor het geven van trainingen hanteren we een passende vergoeding op basis van ervaring en opleidingen.

Hockeyclub Delta Venlo is een vereniging waar iedereen moet kunnen hockeyen. Van jong (vanaf 4 jaar) tot oud. We streven naar een groot en divers aanbod met uiteraard de standaard hockeyvormen en -competitie: jongste jeugd, jeugd, dames/heren jong, senioren en veteranen. Daarnaast is het trimhockey goed vertegenwoordigd en teams hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de zaalhockeycompetitie. Het rolstoelhockey zoals bekend vanuit HCB krijg ook een plek in de nieuwe vereniging. Als laatste zoeken we naar nieuwe mogelijkheden zoals fithockey, bedrijfshockey en studentenhockey.

Deels worden de trainingen gegeven door professionals. Daarnaast hebben we ook een grote groep vrijwilligers nodig om alle trainingen te kunnen geven. Bij de prestatieteams is het trainen en coachen een gecombineerde functie die zo veel mogelijk door één persoon worden uitgevoerd. Wat betreft het begeleiden bij de wedstrijden verwachten we een actieve rol van ouders. Dat kan als coach, maar ook als teammanager.

Load More

Fusiebulletin

Schrijf je in, voor het het fusiebulletin!

0
Geïnteresseerden gingen je voor!

Met het Fusiebulletin houden we leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden op de hoogte van de voortgang over de samenwerking tussen de hockeyclubs HCB, THC en VHC.

Als lid ben je automatisch aangemeld met het e-mailadres dat bekend is in de ledenadministratie van je vereniging. Geen lid maar wel geïnteresseerd? Of als lid nog geen Fusiebulletin ontvangen? Geef hieronder je e-mailadres aan ons door!

aRchief